Svente

Sventes ezers. Foto: I.Bružika

Medumu ezeraine karte

Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme, dabas parkā ietilpst dabas liegums - Sventes ezera salas)
Kods: LV0300500
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Medumu, Sventes un Kalkūnes pagasts; Ilūkstes novada Šēderes pagasts.
Platība: 2350 ha
Dibināšanas gads: 1977
Dabas vērtības:
Izcili ainavisks ezers. Ietver Sventes ezeru, kas ir viens no dzidrākajiem ezeriem Latvijā. Ezerā 3 mežiem klātas salas. Izcila eitrofu ezeru aizsardzības teritorija. Konstatēti arī tādi biotopi kā pārejas purvi un slīkšņas, melnalkšņu slapjie meži, no īpaši aizsargājamiem augiem - lielā raganzālīte, lēzeļa lipare, smaillapu glīvene, spilvainais ancītis u.c. sugas.
Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns: plānam nav elektroniskās versijas. Izdruka pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas departamentā