Medumu ezeraine karte

Izcili ainavisks ezers. Ietver Sventes ezeru, kas ir viens no dzidrākajiem ezeriem Latvijā. Ezerā 3 mežiem klātas salas. Izcila eitrofu ezeru aizsardzības teritorija. Konstatēti arī tādi biotopi kā pārejas purvi un slīkšņas, melnalkšņu slapjie meži, no īpaši aizsargājamiem augiem - lielā raganzālīte, lēzeļa lipare, smaillapu glīvene, spilvainais ancītis u.c. sugas.

Dabas parks Svente. Sventes ezers. Foto: Inita Bružika. DAP
Dabas parks Svente. Sventes ezers. Foto: Inita Bružika. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme, dabas parkā ietilpst dabas liegums - Sventes ezera salas)
Kods: LV0300500
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Medumu, Sventes, Kalkūnes un Šēderes pagasts.
Platība: 2350 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Plānam nav elektroniskās versijas. Izdruka pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas departamentā

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk