Medumu ezeraine karte

Teritorijā sastopami mozaikveidā dažādi mežu tipi, kas neveido lielus masīvus, kā arī nelieli pārejas purviņi pie ezeriem, kuros konstatēta ES direktīvas suga - lēzeļa lipare. Ezeri ir izcila barošanās vieta vairākām retām sikspārņu sugām. Daudzu retu un aizsargājamu vaskulāro augu, sūnu un ķērpju atradnes.

Dabas parks Medumu ezeraine. Foro: Irēna Skrinda. DAP
Dabas parks Medumu ezeraine. Foro: Irēna Skrinda. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme, dabas parkā ietilpst dabas liegums - Medumu ezera salas)
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Medumu pagasts.
Platība: 1484 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk