Medumu ezeraine

Foto: I.Bružika

Medumu ezeraine karte

Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme, dabas parkā ietilpst dabas liegums - Medumu ezera salas)
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Medumu pagasts.
Platība: 1484 ha
Dibināšanas gads: 1977
Dabas vērtības: Teritorijā sastopami mozaikveidā dažādi mežu tipi, kas neveido lielus masīvus, kā arī nelieli pārejas purviņi pie ezeriem, kuros konstatēta ES direktīvas suga - lēzeļa lipare. Ezeri ir izcila barošanās vieta vairākām retām sikspārņu sugām. Daudzu retu un aizsargājamu vaskulāro augu, sūnu un ķērpju atradnes.

Robežu shēma: