attels

Foto: I.Bružika

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme)

Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Medumu pagasts

Platība: 3 ha

Dibināšanas gads: 1987

Dabas vērtības: Teritorija veidota Medumu ezera salu aizsardzībai. Teritorijas galvenā vērtība ir meži uz salām, kas pārsvarā ir veci platlapju meži, kuros dominē liepa, apse un āra bērzs, kā arī ozols un osis.

Robežshēmalejupielādēt