attels

Foto: I.Bružika

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme)

Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Medumu pagasts
Platība: 3 ha
Dibināšanas gads: 1987
Dabas vērtības: Teritorija veidota Medumu ezera salu aizsardzībai. Teritorijas galvenā vērtība ir meži uz salām, kas pārsvarā ir veci platlapju meži, kuros dominē liepa, apse un āra bērzs, kā arī ozols un osis.
Robežshēmalejupielādēt