Medumu parka atršanās vieta Latvijā

Dendroloģiskā vērtība. Medumu parkā pavisam uzmērīti 2941 kokaugs, kas pieder 82 koku, krūmu un puskrūmu taksoniem, tai skaitā 33 autohtonās (vietējās) sugas, kā arī 49 alohtonās (svešzemju) koku un krūmu taksonomiskās dažādības (ieskaitot sugas, varietātes un šķirnes). Visbiežāk parkā sastopamā koku suga ir platlapu liepa un tās šķirnes - 505 koki jeb 17,2 % no visiem parkā uzmērītajiem kokiem. Situācija ar šādu platlapu liepas bagātību Latvijas parkos ir unikāla. Parka teritorijā konstatēts viens valsts nozīmes dižkoks – parastais ozols (skatīt dižkoku un reto koku karti pielikumā). Parkā sastopamas trīs reģionam kopumā retas vietējās un svešzemju kokaugu sugas: Eirojapānas lapegle Larix x marschlinsii (Latvijā reta hibridogēnas izcelsmes lapegļu suga), balzama baltegle Abies balsamea (sējeņi no agrāk parkā augušajiem kokiem), kā arī Daugavas vilkābele Crataegus x dunensis - Latvijas savvaļas vilkābeļu suga, kas raksturīga Daugavas ielejai, šeit aug ārpus sugai zināmā pamatareāla un ir saglabājams kā vietējās nozīmes dabas piemineklis.

Dabas vērtības. Kopumā Medumu parka teritorijā konstatētas 18 aizsargājamas vai citādi nozīmīgas sugas. 12 no konstatētajām sugām iekļautas Latvijā īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, 6 no tām ir iekļautas to sugu sarakstā, kuru aizsardzībai veidojami mikroliegumi. 6 no parka teritorijā konstatētajām sugām iekļautas Latvijas Sarkanajā grāmatā, 3 ir dabisko meža biotopu (DMB) speciālās sugas, savukārt 6 DMB indikatorsugas.  Parkā konstatētas četras (sīkpunktainā artonija Arthonia byssacea, kastaņbrūnā artonija A.spadicea, brūngalvainā henotēka Chaenotheca phaeocephala, bālā sklerofora Sclerophora pallida) Latvijā īpaši aizsargājamas ķērpju sugas. Medumu parkā un tā tiešā apkārtnē sastopama tipiska veciem parkiem raksturīga ornitofauna. Teritorijā ligzdo Latvijā bieži izplatītas zvirbuļveidīgo putnu sugas kā žubīte Fringilla coelebs, sarkanrīklīte Erithacus rubecula, vītītis Phylloscopus trochilus, čuņčiņš Phylloscopus colybitta, paceplītis Troglodytes troglodytes, melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla. Teritorija īpaši piemērota dažādām sīko dobumperētāju putnu sugām: mājas strazds Sturnus vulgaris, lielā zīlīte Parus major, zilzīlīte Cyanistes caeruleus, purva zīlīte Poecile palustris, dzilnītis Sitta europae, kas apdzīvo gan dzeņu radītos dobumos, gan ligzdo dabiskas izcelsmes dobumos kā arī parkā izvietotajos būrīšos. Medumu parkā konstatētas 4 (karaliskā dižspāre Anax imperator, medicīnas dēle Hirudo medicinalis, resnvēdera purvuspāre Leucorrhinia caudalis un mainīgā spāre Libellula fulva) īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas, 4 no parkā sastopamajām sugām iekļautas Latvijas sarkanajā grāmatā. Medumu parka teritorijā sastopamais parka vīngliemezis Helix pomatia iekļauts Eiropas Padomes direktīvas 92/43/EEC V pielikumā kā suga, kura ir kopienas interešu sfērā un kuras iegūšana, un ekspluatācija dabā var būt pieļaujama. Medumu parkā konstatētas arī 2 bezmugurkaulnieku sugas, kuras parasti raksturīgas dabiskiem mežu biotopiem.

Kultūrvēsturiskā vērtība. Parka ierīkotāji bija barons Arturs fon Etingens, krievu ģenerālis Ušakovs un Pēterburgas botāniķis Lackis. Medumu parks veidots kā tipisks ainavu parks ap Medumu muižu, pie kam parka ainavu papildina garā izrobotā ezera krasta līnija un skats uz Medumu ezeru un tā salām. Spriežot pēc saglabājušos koku vecuma un kokaugu sortimenta, parks ierīkots gadsimtu mijā vai pašā 20 gs. sākumā, maksimāli izmantojot jau esošos kokus, tikai tiešā pils tuvumā veidojot regulāra plānojuma rindveida un aleju stādījumus, savukārt pārējā parka daļa ir ar brīvu plānojumu. Ozolu aleja gar parka malu ved uz bijušo vasarnīcu, kurā pašlaik ir izvietota pagasta valde. Parka teritorijā atrodas arī Medumu vidusskolas ēka (uzcelta 1937. gadā), 19. gadsimtā šajā vietā atradās pārvaldnieka māja.

Medumu parka apstādījumi

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums, atrodas aizsargājamo ainavu apvidū Augšdaugava
Kods: LV0470210
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Medumu pagasts
Stādīšanas gads: Spriežot pēc saglabājušos koku vecuma un kokaugu sortimenta, parks ierīkots gadsimtu mijā vai pašā 20 gs. sākumā
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk