Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme)

Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Šēderes pagasts.

Platība: 14,08 ha

Dibināšanas gads: 2004

Dabas vērtības: Teritorija veidota ES Biotopu direktīvas biotopa – pārejas purvs un slīkšņas aizsardzībai. Ezerā sastopamas 3 ES Biotopu direktīvas augu sugas. Viena no nedaudzām lapzemes āķītes atradnēm valstī.

Robežshēmalejupielādēt