Dabas liegums Posolnīca

 

Pluču tīrelis karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0535200
Administratīvais iedalījums: Viļakas novada Žīguru pagasts
Platība: 64 ha
Dibināšanas gads: 2004

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota, lai saglabātu gan Eiropā, gan Latvijā reti sastopamu un aizsargājamu biotopu – skujkoku mežus uz osiem. Sastopams osu mežiem raksturīgs retu un aizsargājamu sugu komplekss – ruiša pūķgalve, smiltāja esparsete, parastais plakanstaipeknis un bagātīgas ES Biotopu direktīvas sugas - meža silpurenes audzes. Lai neiznīktu šo augu atradnes, saglabājama tām labvēlīga vide – priežu meži labi apgaismotās nogāzēs.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Mazie kangari" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.