Upe

Foto: Laura Grīnberga

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0525900
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Jaunannas pagasts
Platība: 1318 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi: Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ar grozījumiem
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumilejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija veidota Pededzes upes un tās apkārtējo mežu un pļavu aizsardzībai. Upe ir svarīga vairāku retu sikspārņu barošanās vieta. Teritorijā konstatētas daudzas retu bezmugurkaulnieku sugas, kā arī Eiropas nozīmes vaskulāro augu suga - platlapu cinna.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2016. >> 2028.):

Pielikumi: