Virguļicas meži

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0529200
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Pededzes pagasts
Platība: 745 ha
Dibināšanas gads: 2004

Ministru Kabineta noteikumi: Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ar grozījumiem
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Mežu teritorija, kurā pārstāvēti četri ES Biotopu direktīvas mežu biotopi. Galvenā vērtība diviem mežu biotopiem: veciem boreāliem egļu – apšu mežiem un melnalkšņu staignājiem. Egļu – apšu mežos ir piemēroti biotopi un potenciāli iespējamas lidvāveres atradnes. Nelielas, bet ļoti vērtīgas melnalkšņu staignāju audzes, g.k. gar Virguļicas upīti, kur vismaz 5 nogabalos sastopama platlapu cinna, kā arī sešas īpaši aizsargājamas vaskulāro augu un ķērpju sugas. Ievērojamas platības aizņem slapjie meži uz minerālaugsnēm un kūdras.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS