Virguļicas meži

Mežu teritorija, kurā pārstāvēti četri ES Biotopu direktīvas mežu biotopi. Galvenā vērtība diviem mežu biotopiem: veciem boreāliem egļu – apšu mežiem un melnalkšņu staignājiem. Egļu – apšu mežos ir piemēroti biotopi un potenciāli iespējamas lidvāveres atradnes. Nelielas, bet ļoti vērtīgas melnalkšņu staignāju audzes, g.k. gar Virguļicas upīti, kur vismaz 5 nogabalos sastopama platlapu cinna, kā arī sešas īpaši aizsargājamas vaskulāro augu un ķērpju sugas. Ievērojamas platības aizņem slapjie meži uz minerālaugsnēm un kūdras.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0529200
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Pededzes pagasts
Platība: 745 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija