Riežupe

Dabas parks RIEŽUPE. Foto Uldis Valainis

Riežupe karte

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0301100
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Rumbas pagasts.
Platība: 452 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija veidota Riežupes ielejas aizsardzībai. Nozīmīgi nogāžu un gravu meži, upju straujteces un smilšakmens atsegumi. Daudz retu augu un dzīvnieku sugu. Ģeoloģiskie objekti - mākslīgu alu labirints un augšējā devona Amatas svītas gaišpelēko smilšakmeņu atsegumi. Liela ainavu daudzveidība - stāvi krasti, plašā upes ieleja, gravas u.c.. Senlejas meži samērā neskarti. Parka teritorijā aug 17 dižkoki, aprakstīti arī 7 izcili un neparasti koki (2019. gada dati).

Robežu shēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2020. >> 2031.):

Pielikumi: