Ezers

Dabas liegums Augstroze. Augstrozes Lielezers. Foto: Andris Soms

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0000110
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Umurgas pagasts, Kocēnu novada Dikļu pagasts:
Platība: 4007,2 ha
Dibināšanas gads: 1977, kā dabas liegums kopš 2011. gada
Ministru Kabineta noteikumi:


Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Izveidota augsto, pārejas purvu, purvainu un platlapju mežu aizsardzībai. Daudz nacionālas un Eiropas nozīmes bezmugurkaulnieku, augu, sikspārņu un putnu sugu. Nozīmīga zosu pārlidojumu vieta.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns (2019-2030):