Engures ezers karte

Teritorija veidota ligzdojošo un caurceļojošo putnu aizsardzības teritorija, dabas parka teritorijā ligzdo 186 putnu sugas, taču arī ezera apkārtne ir izcili bioloģiski daudzveidīga un bagāta teritorija: te konstatētas 844 vaskulāro augu sugas. Sastopami Latvijā un Eiropā reti biotopi (piem. kaļķaini zāļu purvi ar rūsgano melnceri, pārejas purvi un slīkšņas u.c.).

 

Engures ezers. Dabas parks ENGURES EZERS. Foto: Agnese Priede

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija, starptautiskas nozīmes mitrājs "Engures ezers"
Kods: LV0302800
Administratīvais iedalījums: Engures novada  Engures pagasts, Tukuma novada Zentenes pagasts, Mērsraga novads, Talsu novada Ķūļciema pagasts.
Platība: 12 580 ha
Dibināšanas gads: 1957
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība  Pierīgas reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk