Engures ezers karte

Teritorija veidota ligzdojošo un caurceļojošo putnu aizsardzības teritorija, dabas parka teritorijā ligzdo 186 putnu sugas, taču arī ezera apkārtne ir izcili bioloģiski daudzveidīga un bagāta teritorija: te konstatētas 844 vaskulāro augu sugas. Sastopami Latvijā un Eiropā reti biotopi (piem. kaļķaini zāļu purvi ar rūsgano melnceri, pārejas purvi un slīkšņas u.c.).

Engures ezers. Dabas parks ENGURES EZERS. Foto: Agnese Priede

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija, starptautiskas nozīmes mitrājs "Engures ezers"
Kods: LV0302800
Administratīvais iedalījums: Tukuma novada Engures un Zentenes pagasts; Talsu novada Mērsraga un Ķūļciema pagasts.
Platība: 12 580 ha
Dibināšanas gads: 1957
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība  Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas parka ENGURES EZERS robežu shēma. 1. lapa
Dabas parka ENGURES EZERS robežu shēma. 1. lapa
Dabas parka ENGURES EZERS robežu shēma. 2. lapa
Dabas parka ENGURES EZERS robežu shēma. 2. lapa
Dabas parka ENGURES EZERS robežu shēma. 3. lapa
Dabas parka ENGURES EZERS robežu shēma. 3. lapa

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk