Raķupes ieleja karte

Teritorijā bagātīgi pārstāvēti mežu, zālāju un purvu Latvijas aizsargājamie biotopi, kā arī Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi, piemēram, 9010* Veci un dabiski boreāli meži, 7160 Minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji, 6450 Paļieņu zālāji, 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs. Lieguma teritorijā pilnībā ietilpst Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīga vieta (PNV) ar nosaukumu “Raķupe un Pāce”. Līdz šim pavisam konstatētas 95 putnu sugas. No tām 25 sugas ir īpaši aizsargājamas. Ligzdo tādas retas putnu sugas, kā melnais stārķis, grieze, dzērve, citas sugas. Sastopamas daudzskaitlīgas mežirbes, rubeņa un medņa populācijas.
Teritorijā konstatētas arī 25 aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas, 6 aizsargājamas zivju un nēģu sugas, 31 aizsargājama augu suga.

Raķupes ieleja

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0514200
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Dundagas un Valdgales pagasts; Ventspils novada Ances un Puzes pagasts
Platība: 2204 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2018. gada 30. janvāra rīkojumu Nr.1-2/18 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Raķupes ieleja" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk