Karte

Dabas lieguma teritorijas lielāko daļu aizņem Liepājas ezers, kas ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem mezotrofajiem ezeriem ar iesāļiem ūdeņiem raksturīgām augu sugām. Sākotnēji teritorija tika veidota kā ornitoloģiskais liegums ligzdojošo un caurceļojošo putnu aizsardzībai. Ezerā ligzdo vairāk nekā 100 putnu sugu. Konstatēti divi Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi 3140 Ezeri ar mietturaļģu augāju un 3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, kā arī ap 40 retas un aizsargājamas augu sugas. Ezera austrumu krastā ir vērtīgi pļavu biotopi, no kuriem lielākā nozīme ir molīniju pļavām un jūrmalas pļavu fragmentiem ar iesāļiem jūrmalas biotopiem raksturīgām augu sugām. Teritorija iekļauta starptautiskajā putniem nozīmīgo vietu sarakstā (IBA).

Liepājas ezers
Dabas liegums LIEPĀJAS EZERS. Foto Kristaps Vilks

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0507800
Administratīvais iedalījums: Liepājas pilsēta, Dienvidkurzemes novada Nīcas, Otaņķu un Grobiņas pagasts
Platība: 4643 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk