Ezers

Vītiņu pļavas

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0507800
Administratīvais iedalījums: Liepājas pilsēta, Nīcas novada Nīcas un Otaņķu pagasts,Grobiņas novada Grobiņas pagasts
Platība: 4643 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ar grozījumiem
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Dabas lieguma teritorijas lielāko daļu aizņem Liepājas ezers, kas ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem mezotrofajiem ezeriem ar iesāļiem ūdeņiem raksturīgām augu sugām. Sākotnēji teritorija tika veidota kā ornitoloģiskais liegums ligzdojošo un caurceļojošo putnu aizsardzībai. Ezerā ligzdo vairāk nekā 100 putnu sugu. Konstatēti divi Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi 3140 Ezeri ar mietturaļģu augāju un 3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, kā arī ap 40 retas un aizsargājamas augu sugas. Ezera austrumu krastā ir vērtīgi pļavu biotopi, no kuriem lielākā nozīme ir molīniju pļavām un jūrmalas pļavu fragmentiem ar iesāļiem jūrmalas biotopiem raksturīgām augu sugām. Teritorija iekļauta starptautiskajā putniem nozīmīgo vietu sarakstā (IBA).

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Robežu shēma: 

Dabas aizsardzības plāns (2008.-2023.):

Pielikumi: