Karte

Teritorija izveidota, lai saglabātu vienu no izcili reprezentatīvām nogāžu un gravu mežu teritorijām Austrumlatvijā. Konstatēti vismaz 8 Eiropas un Latvijas nozīmes aizsargājamie biotopi, tostarp arī avoksnāji, avotu purvi, upju straujteces, akmeņu sakopojumi upē. Sastopamas aizsargājamās augu sugas – villainā gundega, spožais suņburkšķis, laksis u.c. Specifisks mikroklimats Jašas upes kanjonveidīgajā gravā – paaugstināts gaisa mitrums - nodrošina lielu epifītisko sūnu, vārpstiņgliemežu un citu gliemju daudzveidību. Teritorijas meži atbilst ļoti vērtīgiem dabisko mežu biotopiem.

Jašas upes straujtece
Foto: Regīna Indriķe

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0536400
Administratīvais iedalījums: Preiļu novada Aizkalnes un Pelēču pagasts.
Platība: 69 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas
Skatīt vairāk