Upe

Foto: R.Indriķe

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0536400
Administratīvais iedalījums: Preiļu novada Aizkalnes un Pelēču pagasts.
Platība: 69 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota, lai saglabātu vienu no izcili reprezentatīvām nogāžu un gravu mežu teritorijām Austrumlatvijā. Konstatēti vismaz 8 Eiropas un Latvijas nozīmes aizsargājamie biotopi, tostarp arī avoksnāji, avotu purvi, upju straujteces, akmeņu sakopojumi upē. Sastopamas aizsargājamās augu sugas – villainā gundega, spožais suņburkšķis, laksis u.c. Specifisks mikroklimats Jašas upes kanjonveidīgajā gravā – paaugstināts gaisa mitrums - nodrošina lielu epifītisko sūnu, vārpstiņgliemežu un citu gliemju daudzveidību. Teritorijas meži atbilst ļoti vērtīgiem dabisko mežu biotopiem.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2007. >> 2020.):

Ar VARAM 09.12.2020. rīkojumu Nr 1-2/153 dabas aizsardzības plānu darbības termiņš pagarināts līdz 2025. gada 31. decembrim.