Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0502900
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Īslīces pagasts.
Platība: 2 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Viena no nedaudzajām sarkanvēdera ugunskrupja (Bombina bombina) atradnēm Latvijā.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2008. – 2023.):