Karte

Teritorija ietver austrumu tipa augsto purvu ar parasto kasandru un distrofus ezerus. Teritorija nozīmīga purvainu mežu un distrofu ezeru aizsardzībai. Purvainajos mežos izdalīti vairāki dabiskie meža biotopi.

Sastopamas daudzas ES Putnu direktīvas sugas, piemēram, melnkakla gārgale, sējas zoss, zivju ērglis, jūras ērglis, mednis, mežirbe. No aizsargājamo augu sugām sastopama - fuksa dzegužpirkstīte un spilvainais ancītis.

Dabas liegums Aklais purvs. Foto: Jānis Škapars
Dabas liegums Aklais purvs. Foto: Jānis Škapars

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0519000
Administratīvais iedalījums: Aizkraukles novada Daudzeses pagasts.
Platība: 2004,08 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Latgales reģionālā administrācija.

Dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2026. ar VARAM 18.07.2022. rīkojumu Nr. 1-2/116

Pielikumi

 

 

Pielikumi - tabulas:

Pielikumi - izstrādes dokumenti:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk