Skats
Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0519000
Administratīvais iedalījums: Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasts.
Platība: 2003 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: priekšlikumi teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumiem dabas aizsardzības plāna punktā 4.3. 

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība  Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija ietver austrumu tipa augsto purvu ar parasto kasandru un distrofus ezerus. Teritorija nozīmīga purvainu mežu un distrofu ezeru aizsardzībai. Sastopamas daudzas ES Putnu direktīvas sugas, piemēram, melnkakla gārgale, sējas zoss, zivju ērglis, jūras ērglis, mednis, mežirbe. No aizsargājamo augu sugām sastopama - fuksa dzegužpirkstīte un spilvainais ancītis. Purvainajos mežos izdalīti vairāki dabiskie meža biotopi.
Vairāk dabas aizsardzības plānā.

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns (2011. - 2021.):

Pielikumi - kartes:

Pielikumi - tabulas:

Pielikumi - izstrādes dokumenti: