Zebrus un Svētes ezers

Foto: Agnese Priede

Zebrus un Svētes ezers karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0525800
Administratīvais iedalījums: Dobeles novada Zebrenes pagasts Bikstu pagasts
Platība: 913 ha
Dibināšanas gads: 1957

Ministru Kabineta noteikumi: Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota, lai aizsargātu Zebrus un Svētes ezerus ar apkārtējo ainavu. Dabas lieguma galveno daļu aizņem eitrofi ezeri, sastopami arī purvaini meži un minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi. 2001.gadā pēc 60 gadu pārtraukuma atkal konstatēta dzeltenā dzegužkurpīte. Ir arī neliela lēzeļa lipares populācija. Ezers ir piemērota barošanās vieta retām un īpaši aizsargājamām sikspārņu sugām. Nozīmīga putnu aizsardzības vieta.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Zebrus un Svētes ezers" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.