Zebrus un Svētes ezers karte

Teritorija izveidota, lai aizsargātu Zebrus un Svētes ezerus ar apkārtējo ainavu. Dabas lieguma galveno daļu aizņem eitrofi ezeri, sastopami arī purvaini meži un minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi. 2001.gadā pēc 60 gadu pārtraukuma atkal konstatēta dzeltenā dzegužkurpīte. Ir arī neliela lēzeļa lipares populācija. Ezers ir piemērota barošanās vieta retām un īpaši aizsargājamām sikspārņu sugām. Nozīmīga putnu aizsardzības vieta.

Zebrus un Svētes ezers
Dabas liegums ZEBRUS UN SVĒTES EZERS. Foto: Agnese Priede

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0525800
Administratīvais iedalījums: Dobeles novada Zebrenes pagasts Bikstu pagasts
Platība: 913 ha
Dibināšanas gads: 1957
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija