Missing multivides elements.

Vērenes gobu un vīksnu audze

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst dabas parkā - Ogres ieleja), Natura 2000 teritorija

Administratīvais iedalījums: Madlienas pagasts

Platība: 48 ha

Dibināšanas gads: 1977

Dabas vērtības: Liegums veidots reti sastopamo gobu un vīksnu audžu un Ogres upes vecupju aizsardzībai un saglabāšanai. Nogāzes pakājē izplūst gruntsūdeņi, veidojot avoksnājus un pārmitras augtenes. Pļavās daudz retu augu sugu. Sastopams baltmuguras un vidējais dzenis.