Vērenes purvi

Liegums veidots reti sastopamo gobu un vīksnu audžu un Ogres upes vecupju aizsardzībai un saglabāšanai. Nogāzes pakājē izplūst gruntsūdeņi, veidojot avoksnājus un pārmitras augtenes.

Pļavās daudz retu augu sugu. Sastopams baltmuguras un vidējais dzenis.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst dabas parkā - Ogres ieleja), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Ogres novada Madlienas pagasts
Platība: 48 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija