Rožu purvs karte

Nozīmīga teritorija augsto purvu un purvainu mežu aizsardzībai. Konstatēti arī ES Biotopu direktīvas biotopi - ieplakas purvos un melnalkšņu staignāju. Neskatoties uz agrāk veiktu nosusināšanu gan lieguma teritorijā, gan ārpus tās, sastopamas plašas atklāta purva teritorijas, kas piemērotas ligzdojošiem bridējputniem. Teritorijā bez vairākām ES Putnu direktīvas sugām konstatētas arī retas bezmugurkaulnieku sugas: spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis un Euomphalia strigella. Potenciāli piemēroti biotopi lielo zīdītāju sugām.

Rožu purvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0506500
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagasts
Platība: 1010,1 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk