Ezers

Foto: R.Indriķe

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0530900
Administratīvais iedalījums: Preiļu novada Rušonas pagasts.
Platība: 311 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Liegums ietver Bicānu ezeru un mežus ezera pussalā un uz salām. Ozolu meži un jauktie platlapju meži ezera pussalā un uz salām ir vieni no bagātākajiem Dienvidlatvijā. Sastopamas 3 aizsargājamas augu sugas un Eiropā reta sūnu suga – zaļā divzobe. Teritorijai liela nozīme biotopu - dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, ozolu meži un jaukti platlapju meži saglabāšanā.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2017.>>>2027.):

Pielikumi: