Pašulienes mežs karte

Teritorijā ir izcili boreālie meži, kuros dominē apse, egle un osis. Lielākā daļa mežu atbilst dabisko meža biotopu kritērijiem. Teritoriju aizņem veci boreāli apšu – egļu – ošu meži, 60 % - dabiskie meža biotopi. Slapjās gāršas zemsedzē dominē meža grīslis, kašūbijas gundega, miešķis u.c. tipiski gāršu augi.

Pašulienes mežs
Dabas liegums PAŠULIENES MEZŠ. Foto: Irēna Skrinda

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0535000
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Šēderes pagasts
Platība: 107,91 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Ar VARAM 09.12.2020. rīkojumu Nr 1-2/153 dabas aizsardzības plānu darbības termiņš pagarināts līdz 2025. gada 31. decembrim.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk