Sitas un Pededzes paliene

Pededzes un Sitas ielejās pie šo upju satekas atrodams plašas dabisku un nepārveidotu palieņu pļavu platības ar vecupēm un ozolu grupām. Teritorijā konstatēti tādi Latvijā reti biotopi kā parkveida pļavas un jaukti ozolu, gobu, ošu meži upju krastos. Sastopamas vairāk kā 18 dzīvnieku sugas, kas minētas ES Putnu un Biotopu direktīvu pielikumos. Izcila putnu aizsardzības teritorija. Teritorijā sastopamas 3 globālā mērogā apdraudētas putnu sugas: jūras ērglis, grieze un ķikuts.

Sitas un Pededzes paliene
Dabas liegums SITAS UN PEDEDZES PALIENE. Foto: Guntis Akmentiņš

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0532000
Administratīvais iedalījums: Gulbenes novada Litenes pagasts; Balvu novada Kubuļu pagasts
Platība: 865 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas
Skatīt vairāk