karte

Izcila teritorija bioloģiskās daudzveidības ziņā. Nacionālais parks ietver 30-50 m augstu Baltijas ledus ezera senkrasta krauju, kas noaugusi ar sugām izcili bagātu dabisku platlapju mežu; kā arī kangaru un vigu kompleksu - vairākus km garas kāpu grēdas (kangari), kas mijas ar šaurām, pārpurvotām ieplakām (vigām), galvenokārt zemajiem purviem. Zilo kalnu pakājē plešas abrāzijas līdzenums ar dabiskiem pārmitriem mežiem un Bažu purvs - piejūras tipa augstais purvs, kas saplūst ar kangaru un vigu kompleksu. Nacionālā parka neatņemama sastāvdaļa ir jūras piekraste ar smilšainu liedagu un kāpām, sausieņu pļavām, sausiem kāpu priežu mežiem, kā arī piekrastes akvatoriju. Nacionālais parks atrodas uz putnu migrācijas ceļa. Pavasarī te novērojama grandioza migrējošo putnu koncentrēšanās. Viena no ES Biotopu direktīvas 1. pielikuma biotopiem bagātākā teritorija Latvijā.

Aizsardzības kategorija: nacionālais parks, NATURA 2000 teritorija, putniem starptautiski nozīmīga vieta (PNV)
Kods: LV0200300
Natura 2000 teritorijastandarta datu forma
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Dundagas un Kolkas pagasts
Platība:  16 365 ha
Dibināšanas gads: 2000 (no 1923.>>2000. gadam Slīteres dabas rezervāts)
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Logo: skatīt vairāk >>

Ar VARAM 09.12.2020. rīkojumu Nr 1-2/153 dabas aizsardzības plānu darbības termiņš pagarināts līdz 2025. gada 31. decembrim.

Pielikumi:

Slīteres Nacionālais parks vēsturiski veidots kā „Slīteres dabas pieminekļis”, kas 1923. gadā kā aizsargājams dabas krāšņums tika izveidots 1100 ha lielā platībā.

Saskaņā ar Slīteres Nacionālā parka likumu (2000. gada 13. marts) parka platība šobrīd ir 16 360 ha sauszemes un 10 130 ha jūras akvatorijas.

Slīteres Nacionālā parka teritorija iekļauta putniem starptautiski nozīmīgo vietu (PNV) sarakstā un Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 2000.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk

Dabas tūrisma iespējas

Informācija par dažādu kategoriju dabas tūrisma objektiem. Katrā sadaļā norādes par atrašanās vietu, apraksti, foto un cita ceļošanai noderīga informācija
Skatīt vairāk