Akmensrags karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājamā jūras teritorija, Natura 2000 teritorija.
Administratīvais iedalījums: Teritorija atrodas Latvijas Republikas Baltijas jūras dienvidrietumu teritoriālajos ūdeņos iepretim Pāvilostas novadam.
Platība: 25 829 ha
Dibināšanas gads: 2010 

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota zemūdens rifu un dzīvotņu aizsardzībai, kā arī putnu sugu aizsardzībai, kuru populācijas lielumi aizsargājamā jūras teritorijā sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas kritēriju. Šādas putnu sugas, kuru populācijas lielumi aizsargājamā jūras teritorijā sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas kritēriju ir brūnkakla gārgale Gavia stellata, melnkakla gārgales Gavia arctica, un mazais ķīris Larus minutus.

Akmeņrags ir zemesrags Baltijas jūras piekrastē, ko aizsargā akmeņu josla, kas iesniedzas jūrā. Lai gan uz doto brīdi nav pieejami bioloģiskie izpētes dati, substrāts ir piemērots sārtaļģu Furcellaria lumbricalis audzēm ar kurām varētu būt klāti līdz pat 40% no akmeņu joslas, kas rāda, ka šeit ir sastopams EP Direktīvas 92/43/EEK I pielikuma nozīmes biotops – 1170 Rifi. Rifi, kas teritorijā „Akmeņrags” sākas litorāles zonā (0,5–1 m dziļumā), pēc modeļa veidotiem datiem iestiepjas jūrā līdz aptuveni 15 m dziļumam. Šāda veida biotops ir piemērots Baltijas reņģes Clupea harengus membras un brētliņas Sprattus sprattus nārsta un mazuļu uzturēšanās vietai, un nozīmīga arī kā Eiropas zuša Anguilla anguilla dzīvotne.