Pilskalnes Siguldiņa

Foto: Andris Avotiņš

Pilskalnes Siguldiņa karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0524900
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Pilskalnes pagasts
Platība: 65 ha
Dibināšanas gads: 1999

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Ledāja kušanas ūdeņu izgrauzta Dubupītes ieleja ar izciliem nogāžu un gravu mežiem (dominē ozols, goba, vīksna, liepa, kļava). Nogāzēs daudz bioloģisko daudzveidību vairojošu elementu - koku kritalas, trupoša koksne. Viena no dziļākajām gravām Austrumlatvijā.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS