Moricsalas dabas rezervāts
Moricsalas dabas rezervāts karte

Aizsardzības kategorija: dabas rezervāts, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0100200
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Usmas pagasts.
Platība: 818 ha
Dibināšanas gads: 1912
Likums

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas rezervāta pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Morcsalas dabas rezervāta teritorijā ietilpst Moricsala (83 ha), Lielā Alkšņu sala (33 ha) un Usmas ezera Luziķērtes līcis (702 ha).
Moricsalā konstatēta izcili bagātīga augu un dzīvnieku valsts: 409 vaskulāro augu sugas, 157 sūnu sugas, 338 sēņu sugas, 82 ķērpju sugas, vairāk nekā 40 putnu sugas, 320 tauriņu sugas. Vairāk nekā 100 sugas, kuras tiek uzskatītas par retām un aizsargājamām ne vien Latvijā, bet daudzās Eiropas valstīs. Savdabīga, reti sastopama pirmatnējā meža ainava.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS