Šepka

Teritorija izveidota retu bezmugurkaulnieku sugu aizsardzībai.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0528100
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Palsmanes, Variņu un Launkalnes pagasts
Platība: 356 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Videzemes reģionālā administrācija