Šepka

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0528100
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Palsmanes, Variņu un Launkalnes pagasts
Platība: 356 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Videzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota retu bezmugurkaulnieku sugu aizsardzībai.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS