Kaučers

Aizsargājamā teritorijā atrodas 7 ezeri: Salmeja, Kaučera, Stupānu (Stuponu), Liminu, Meiraukas, Baibas un Asara (Esereiša) ezeri, kuri no kopējās aizsargājamo ainavu apvidus teritorijas platības sastāda 8 %. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā – 3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs, 7140  Pārejas purvi un slīkšņas, 9010* Boreālie meži u.c.

Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:

  • augi – lokanā najāda (Najas flexilis), apaļlapu dumbrene (Pseudocalliergon trifarium), platlapu vijzobe (Tortula latifolia), lielziedu uzpirkstīte (Digitalis grandiflora) u.c.;

  • bezmugurkaulnieki – divjoslu airvabole (Graphoderus bilineatus), zirgskābeņu zilenītis (Lycaena dispar), četrzobu pumpurgliemezis (Vertigo geyeri) u.c.;

  • abinieki un rāpuļi – lielais tritons (Triturus cristatus), sila ķirzaka (Lacerta gailis) u.c.;

  • putni – grieze (Crex crex), melnā dzilna (Dryocopus martius), pelēkā dzilna (Picus canus) u.c.

Aizsargājamo ainavu apvidus KAUČERS. Liminu ezers. Foto: Dainis Lazdāns

Aizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0600900
Administratīvais iedalījums: Preiļu novada Preiļu un Rušonas pagasts.
Platība: 2769 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk