Ziemeļu purvi

Augstais purvs ar ciņu-lāmu kompleksiem un distrofiem ezeriem. Sastopami arī pārejas purvi, purvaini priežu meži un melnalkšņu staignāji.

Ziemeļu purvi
Dabas liegums ZIEMEĻU PURVI. Foto: Andris Soms

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, putniem nozīmīga teritorija, pārrobežu Ramsāres vieta, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. 
Kods: LV0000130
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Staiceles pagasts, Valmieras novada Ramatas pagasts.
Platība: 7698 ha
Dibināšanas gads: 1977, kā dabas liegums kopš 2011.gada
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija

Pielikumi:

  1. Rīkojums par uzraudzības grupas sastāvu
  2. Pirmās uzraudzības grupas sanāksmes protokols
  3. Otrās uzraudzības grupas sanāksmes protokols
  4. Pārskats par dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā veiktajiem labojumiem
  5. Pārskats par sabiedrisko apspriešanu
  6. Pēdējās uzraudzības grupas sanāksmes protokols (un tā pielikums)
  7. Alojas un Mazsalacas novada domes atzinums