Ziemeļu purvi

Foto: Andris Soms

Ziemeļu purvi

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, putniem nozīmīga teritorija, pārrobežu Ramsāres vieta, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. 
Kods: LV0000130
Administratīvais iedalījums: Alojas novada Staiceles pagasts, Mazsalacas novada Ramatas pagasts.
Platība: 7698 ha
Dibināšanas gads: 1977, kā dabas liegums kopš 2011.gada

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Augstais purvs ar ciņu-lāmu kompleksiem un distrofiem ezeriem. Sastopami arī pārejas purvi, purvaini priežu meži un melnalkšņu staignāji.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

  1. Rīkojums par uzraudzības grupas sastāvu
  2. Pirmās uzraudzības grupas sanāksmes protokols
  3. Otrās uzraudzības grupas sanāksmes protokols
  4. Pārskats par dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā veiktajiem labojumiem
  5. Pārskats par sabiedrisko apspriešanu
  6. Pēdējās uzraudzības grupas sanāksmes protokols (un tā pielikums)
  7. Alojas un Mazsalacas novada domes atzinums