Dabas lieguma teritorijā ietverts maz pārveidots Rīgas jūras līča piekrastes posms ar Latvijā unikālu piekrastes ainavu: stāvkrastiem un akmeņainām pludmalēm. Teritorijā konstatēti 22 Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu veidi, sastopama ļoti liela piekrastes biotopu daudzveidība: konstatēti jūras, pludmales un kāpu, kā arī mežu un zālāju biotopi. Vidzemes akmeņainā jūrmalas galvenās vērtības ir Eiropas Savienības nozīmes biotopi: 1230 Jūras stāvkrasti, 1220 Daudzgadīgs augājs akmeņainās pludmalē, 6510 Mēreni mitras pļavas un 1210 Viengadīgu augu sabiedrības uz sanesumu joslām. Īpaši vērtīgas ir vecās (ap 250 gadu) dabiskās priežu audzes, kā arī slapjie un mistrotie vecu lapkoku, īpaši melnalkšņu un ošu meži. Kurliņupītes lejtecē atrodami smilšakmens atsegumu ieskauti upes posmi, arī parkveida zālāju biotopi ar vecu ozolu grupām. Teritorijā izveidoti vairāki mikroliegumi meža biotopu aizsardzībai, divi ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi – “Ežurgas klintis un Zivtiņu klintis” un “Veczemu klintis”.

Kā īpaša vērtība aizsargājamajā teritorijā ir Latvijā ļoti reti sastopamais piekrastes biotops 1220 Daudzgadīgs augājs akmeņainās pludmalēs, kā arī biotops 1230 Jūras stāvkrasti. Teritorija ir nozīmīga dzīvotne daudzām retām un aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām.

Vidzemes akmeņainā jūrmala
Dabas liegums VIDZEMES AKMEŅAINĀ JŪRMALA. Foto Andris Soms

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0508600
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Salacgrīvas un Liepupes pagasts
Platība: 1517 ha
Dibināšanas gads: 1957
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk