Zvārde

Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs

Zvārde karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0525600
Administratīvais iedalījums: Brocēnu novada Blīdenes pagasts; Saldus novada Jaunauces pagasts Zvārdes pagasts
Platība: 3313 ha
Dibināšanas gads: 1999

Ministru Kabineta noteikumi: Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ar grozījumiem
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija ietver vairākus purvus un purvainus mežus, melnalkšņu staignājus, jauktus mežus un mezotrofu ezeru. Nozīmīga atpūtas vieta migrējošiem putniem. Ezeri ir piemērota barošanās vieta sikspārņiem.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS