Nagļu un Ansiņu purvs karte

Teritorija izveidota, lai aizsargātu Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu 7110* Neskarti augstie purvi, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, 91D0* Purvaini meži, 7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās. Nagļu un Ansiņu purvu atdala ar sausiem priežu mežiem klāta iekšzemes kāpa. Teritorijā konstatētas vairākas Eiropas Savienības Putnu direktīvas sugas.

Nagļu un Ansiņu purvs
Dabas liegums NAGĻU un ANSIŅU PURVS. Foto: Evita Oļehnoviča

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0517300
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Zlēku pagasts
Platība: 277 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk