Platenes purvs
Platenes purvs karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0531700
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Tārgales pagasts
Platība: 455 ha
Dibināšanas gads: 2004

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija nozīmīga ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma, kā arī Latvijā aizsargājama biotopa – kaļķains zāļu purvs ar rūsgano melnceri – saglabāšanai. Platenes purvs ir viena no lielākajām šī biotopa atrašanās vietām Latvijā. Sastopams arī Eiropas nozīmes biotops - purvaini meži.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS