Ventas ieleja karte

Teritorija ļoti bagāta ar daudzveidīgiem biotopiem, t.sk. Eiropas Savienības aizsargājamajiem biotopiem, no kuriem raksturīgākie un interesantākie: 9180* Nogāžu un gravu meži, 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs, 8220 Smilšakmens atsegumi u.c. Izcili daudz retu augu (maurloks, laksis, mūru sīkpaparde, dobais cīrulītis, mīkstā cietpiere u.c.) un dzīvnieku (cīrulīšu dižtauriņš, marmora rožvabole, rūsganbrūnais koksngrauzis, ziemeļu gulbis, zivjērglis, mežirbe, niedru lija, klinšu ērglis u.c.) sugu.

Ventas ieleja
Dabas liegums VENTAS IELEJA. Foto: Agnese Priede

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0507100
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Pelču, Padures un Rumbas pagasts un Kuldīgas pilsēta
Platība: 2505 ha
Dibināšanas gads: 1957
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija