Mežs
Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0507300
Administratīvais iedalījums: Grobiņas novada Gaviezes pagasts.
Platība: 107 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kuremes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija veidota, lai aizsargātu vienu no bagātīgākajām baltā āmuļa atradnēm Latvijā. Sastopami egļu un bērzu meži, kā arī ozolu meži.

Robežu shēma: 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns:

Pielikumi: