Piejūra

Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs

Piejūra karte

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0301700
Administratīvais iedalījums: Rīgas pilsēta, Carnikavas un Saulkrastu novads
Platība: 4180 ha
Dibināšanas gads: 1962.
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

 Dabas vērtības:
Teritorija veidota daudzu retu piejūras biotopu aizsardzībai, mezotrofu ezeru ar oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrībām minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās.  Īpaši nozīmīgi ir tādi biotopi kā embrionālās kāpas, priekškāpas, mežainas jūrmalas kāpas un veci boreāli meži.
Daudz retu augu un dzīvnieku sugu. Ummja ezerā konstatētas daudzas šāda tipa ezeriem raksturīgas augu sugas: Dortmaņa lobēlija, ezerenes u.c.. Pie Garezera konstatētas vairākas retas sikspārņu sugas.
Vakarbuļļi ir viena no nedaudzām vietām Latvijā, kur sastopami piejūras zālāji ar tiem raksturīgām augu sugām - zemeņu āboliņu, jūrmalas pienzāli, purva pieneni, jūrmalas armēriju u.c. Šī teritorija ir viena no trīs purva mātsaknes atradnēm Latvijā.

Robežu shēma: lejupielādēt

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2020.>>2031.):

Pielikumi: