Pape

Jūrmalciema valgums. Foto: Ērika Kļaviņa

Pape karte

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija, starptautiskas nozīmes jeb RAMSAR mitrājs.
Kods: LV0303500
Administratīvais iedalījums: Nīcas novada Nīcas pagasts Rucavas novada Rucavas pagasts.
Platība: 10 866 ha
Dibināšanas gads: 2003
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem".
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota, lai aizsargātu ligzdojošos un caurceļojošos putnus. Papes ezers ir lagūnas tipa sekls ezers - nozīmīga ES Biotopu direktīvas biotopa - mezotrofas ūdenstilpes ar bentisku mieturaļģu augāju - aizsardzības vieta. Bez tam teritorijā sastopami arī tādi aizsargājami biotopi kā pelēkās kāpas ar zemu lakstaugu veģetāciju, kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi, sugām bagātas vilkakūlas pļavas smilšainās augsnēs, molīnijas pļavas uz kaļķainām vai mālainām augsnēm, jūras piekrastes smilts sēkļi, embrionālās kāpas, neskarti augstie purvi, pārejas purvi un slīkšņas, boreālie meži.

Robežu shēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns:

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces 

 dabas parka "Pape” dabas aizsardzības plāna darbības termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim

Pielikumi: