Pape karte

 Teritorija izveidota, lai aizsargātu ligzdojošos un caurceļojošos putnus. Papes ezers ir lagūnas tipa sekls ezers - nozīmīga ES Biotopu direktīvas biotopa - mezotrofas ūdenstilpes ar bentisku mieturaļģu augāju - aizsardzības vieta. Bez tam teritorijā sastopami arī tādi aizsargājami biotopi kā pelēkās kāpas ar zemu lakstaugu veģetāciju, kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi, sugām bagātas vilkakūlas pļavas smilšainās augsnēs, molīnijas pļavas uz kaļķainām vai mālainām augsnēm, jūras piekrastes smilts sēkļi, embrionālās kāpas, neskarti augstie purvi, pārejas purvi un slīkšņas, boreālie meži.

 

Pape
Dabas parks PAPE. Jūrmalciema valgums. Foto: Ērika Kļaviņa. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija, starptautiskas nozīmes jeb RAMSAR mitrājs.
Kods: LV0303500
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Nīcas un Rucavas pagasts.
Platība: 10 866 ha
Dibināšanas gads: 2003
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk