Karte

Teritorija izveidota retu bezmugurkaulnieku sugu aizsardzībai.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0528200
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Launkalnes pagasts
Platība: 172 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk