Randu pļavas karte

Liegums izveidots piejūras pļavu, retu augu sugu un sabiedrību aizsardzībai. Nozīmīga ligzdojošo bridējputnu un ūdensputnu vieta.

Vairāk nekā 40 aizsargājamo augu sugu. Viena no 3 purva mātsaknes atradnēm Latvijā.

 

Dabas liegums RANDU PĻAVAS. Foto Jānis Pērle.
Dabas liegums RANDU PĻAVAS. Foto Jānis Pērle.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0509100
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Salacgrīvas un Ainažu pagasts.
Platība: 290.5 ha
Dibināšanas gads: 1962
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Randu pļavas" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.

Pielikumi:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk