Atrašanās vieta kartē

Dendroloģiskā vērtība. Emzes parka teritorijas lielāko daļu aizņem meži (146 ha jeb 87% no parka platības). Parka mežos sastopamas gandrīz visas vietējās Latvijas mežu koku sugas. Parkā sastopami 23 introducētu sugu pārstāvji - Eiropas lapegles (Larix decidua), Sibīrijas baltegles (Abies sibirica), balzāma baltegles (Abies balsamea) un cietas.  Parkā ir sastopama ozolu aleja gar dīķa ceļu.

Dabas vērtības. Sastopami dažādi meža biotopi, starp kuriem ir ne mazums vecu un sugām bagātu mežaudžu, ir bioloģiski ļoti vērtīgi, jo dod iespēju eksistēt un dzīvot dažādiem dzīvo organismu grupām. Dabisko mežu biotopos, kuros ir daudz vecu apšu, sastopamas arī dažas ilgstoši netraucētu mežu indikatorsugas – rakstu ķērpji (Graphis scipta) un divas sūnas īssetas nekera (Neckera pennata) un tievā gludlape (Homalia trichomanoides). Parka teritorijā ir konstatētas divas īpaši aizsargājamās sugas – meža auzene (Festuca altissima) un naktsvijoles (Platanthera sp.) un trīs ierobežoti izmantojamās īpaši aizsargājamās sugas - gada staipeknis (Lycopodium annotinum), vālīšu staipeknis (Lycopodium clavatum) un apdzira (Huperzia selago). Parkā ir konstatēta viena īpaši aizsargājamā putnu suga – trīspirkstu dzenis (Picoides tridactylus).

Kultūrvēsturiskā vērtība. Vecgulbenes muižas teritorijā parku izveides iniciatori un realizētāji bija muižas īpašnieki Johans Gotlibs fon Volfs un Heinrihs fon Volfs. Parka tika iestādīti vairāk nekā 300 dažādu taksonu ziemeļu un dienvidu izcelsmes koku.

Emzes parks

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470260
Administratīvais iedalījums: Gulbenes novads Gulbenes pilsēta
Stādīšanas gads: 19.gs.
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces 2019.gada 29. janvāra  rīkojumu Nr.1-2/14 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas pieminekļa “Emzes parks” dabas aizsardzības plāna darbības termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS