Mežole
Mežole karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0524100
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Launkalnes pagasts
Platība: 2832 ha
Dibināšanas gads: 1999

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga purvaino mežu, augsto un pārejas purvu, boreālo mežu aizsardzības vieta. Konstatēts sevišķi daudz reto un īpaši aizsargājamo augu un bezmugurkaulnieku sugas, tostarp 6 ES Biotopu direktīvas 2. pielikuma sugas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pielikumi: