Mežole karte

Nozīmīga purvaino mežu, augsto un pārejas purvu, boreālo mežu aizsardzības vieta. Konstatēts sevišķi daudz reto un īpaši aizsargājamo augu un bezmugurkaulnieku sugas, tostarp 6 ES Biotopu direktīvas 2. pielikuma sugas.

Mežole

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0524100
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Launkalnes pagasts
Platība: 2832 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk