Līdz 12. oktobrim aicinām izteikt viedokli par dabas liegumu “Gudenieki” un “Nīcas īvju audze”

Dabas aizsardzības pārvaldes Eiropas Savienības LIFE programmas projekts LIFE-IP LatViaNature ir sagatavojis jaunu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības plānu izstrādes ietvaru.
Skatīt vairāk
Nīcas īvju audze karte

Teritorija dibināšanas mērķis sākotnēji bija Latvijā reta skujkoka parastās īves aizsardzība.

Pēc dziļākas teritorijas izpētes konstatēti vairāki Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi: 9080* Staignāju meži, 9020* Veci jaukti platlapju meži un 91E0* Aluviāli meži, kā arī liela dabisku meža biotopu koncentrācija, kuros sastopama virkne retu augu un bezmugurkaulnieku.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0507700
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Dunikas pagasts
Platība: 108 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk