Nīcas īvju audze karte

Teritorija dibināšanas mērķis sākotnēji bija Latvijā reta skujkoka parastās īves aizsardzība.

Pēc dziļākas teritorijas izpētes konstatēti vairāki Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi: 9080* Staignāju meži, 9020* Veci jaukti platlapju meži un 91E0* Aluviāli meži, kā arī liela dabisku meža biotopu koncentrācija, kuros sastopama virkne retu augu un bezmugurkaulnieku.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0507700
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Dunikas pagasts
Platība: 104,97 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk