Ieleja

Dabas liegum KAĻĶUPES IELEJA. Foto: Ērika Kļaviņa

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0514100
Administratīvais iedalījums: Dundagas novada Dundagas pagasts
Platība: 1119,9ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija veidota, lai aizsargātu Kaļķupes ieleju, kuras nogāzes sedz Eiropas Savienības aizsargājamais biotops 9180* Nogāžu un gravu meži un 8220 Smilšakmens atsegumi.Teritorijā sastopami arī citi ES aizsargājami biotopi, piemēram, 6510 Mēreni mitras pļavas, 9010* Veci un dabiski boreāli meži, 7230 Kaļķaini zāļu purvi. Viena no nedaudzajām teritorijām, kur aug parastā īve. Sastopamas arī citas aizsargājamas augu un dzīvnieku (īpaši bezmugurkaulnieku) sugas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS