Karte

Teritorija veidota, lai aizsargātu Kaļķupes ieleju, kuras nogāzes sedz Eiropas Savienības aizsargājamais biotops 9180* Nogāžu un gravu meži un 8220 Smilšakmens atsegumi.Teritorijā sastopami arī citi ES aizsargājami biotopi, piemēram, 6510 Mēreni mitras pļavas, 9010* Veci un dabiski boreāli meži, 7230 Kaļķaini zāļu purvi. Viena no nedaudzajām teritorijām, kur aug parastā īve. Sastopamas arī citas aizsargājamas augu un dzīvnieku (īpaši bezmugurkaulnieku) sugas.

Ieleja
Dabas liegum KAĻĶUPES IELEJA. Foto: Ērika Kļaviņa

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0514100
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Dundagas pagasts
Platība: 1119,9ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk