skats

Aizsargājamo ainavu apvidus VECPIEBALGA. Foto: Mārtiņš Kalniņš

karte

Aizsardzības kategorija: aizsargājamo ainavu apvidus, NATURA 2000 teritorija (ietilpst dabas liegums Sproģi).
Kods: LV0600100
Administratīvais iedalījums: Vecpiebalgas novada Inešu, Taurenes, Vecpiebalgas pagasts.
Platība: 8925 ha
Dibināšanas gads: 1987.
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri aizsargājamo ainavu apvidus pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija dibināta, lai saglabātu un aizsargātu raksturīgu Vidzemes kultūrainavu un dabas vērtības. Interesanta reljefa daudzveidība. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā – 3130 Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām, 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 91D0* Purvaini meži u.c. Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu:
augi – gludsporu ezerene Isoetes lacustris, spilvainais ancītis Agrimonia pilosajumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus, vienzieda krastene Littorella uniflora u.c.;
bezmugurkaulnieki – spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis, pūkainais īsspārnis Emus hirtus, kārklu zaigraibenis Apatura iris, lielais torņgliemezis Ena montana u.c.;
zivis – akmeņgrauzis Cobitis taenia, spidiļķis Rhodeus sericeus u.c.;
abinieki un rāpuļi – lielais tritons Triturus cristatus, sila ķirzaka Lacerta agilis u.c.;
putni – mazais ērglis Aquila pomarina, grieze Crex crex, vakarlēpis Caprimulgus europaeus, melnā klija Milvus migrans u.c.;
zīdītāji – ūdrs Lutra lutra, dīķa naktssikspārnis Myotis dasycneme u.c.

Robežu shēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2016.>>2028.):