Purvs
Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0531100
Administatīvais iedalījums: Brocēnu novada Brocēnu lauku teritorija.
Platība: 228 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri nacionālā parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorijai lielākā nozīme sugām bagāta un savdabīga biotopa - pārejas purva un slīkšņu saglabāšanā. Viena no Kurzemē nedaudzajām gludsporu ezerenes atradnēm un reta biotopa - oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrību minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās vieta. Viena no 3 mušu ofrīdas atradnēm Latvijā un vienīgā trejziedu madaras atradne Kurzemē.
Vairāk dabas aizsardzības plānā.

Robežu shēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2019. >>> 2031.):

Pielikumi: