Karte

Teritorijai lielākā nozīme sugām bagāta un savdabīga biotopa - pārejas purva un slīkšņu saglabāšanā.

Viena no Kurzemē nedaudzajām gludsporu ezerenes atradnēm un reta biotopa - oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrību minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās vieta.

Viena no 3 mušu ofrīdas atradnēm Latvijā un vienīgā trejziedu madaras atradne Kurzemē.

Dabas liegums Baltezera purvs. Foto: Agnese Priede
Dabas liegums Baltezera purvs. Foto: Agnese Priede

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0531100
Administatīvais iedalījums: Saldus novada Brocēnu pagasts.
Platība: 228 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk