Karte

Mazskarta teritorija ar izciliem purvainiem mežiem, boreāliem mežiem un melnalkšņu dumbrājiem, kas ir ES Biotopu direktīvas aizsargājamie biotopi. Daudz bioloģisko daudzveidību vairojošu elementu - kritalas, trupoša koksne, dobumaini koki u.c. Izcili piemērots biotops dzeņiem un pūcēm.
Konstatēta ES Biotopu direktīvas suga - platlapu cinna, kā arī daudzas citas aizsargājamas un dabisko mežu biotopu augu, sēņu un ķērpju sugas.
Vienīgā lidvāveres atradne Latvijā.

Mežs

Foto: E.Tripāne

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0526100
Administratīvais iedalījums: Balvu novada Susāju pagasts.
Platība: 618 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra R.Vējoņa 2011.gada 25.februāra rīkojumu Nr.125 „Par dabas aizsardzības plāna darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Gruzdovas meži" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk