Mežs

Foto: E.Tripāne

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0526100
Administratīvais iedalījums: Balvu novada Susāju pagasts.
Platība: 618 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Mazskarta teritorija ar izciliem purvainiem mežiem, boreāliem mežiem un melnalkšņu dumbrājiem, kas ir ES Biotopu direktīvas aizsargājamie biotopi. Daudz bioloģisko daudzveidību vairojošu elementu - kritalas, trupoša koksne, dobumaini koki u.c. Izcili piemērots biotops dzeņiem un pūcēm. Konstatēta ES Biotopu direktīvas suga - platlapu cinna, kā arī daudzas citas aizsargājamas un dabisko mežu biotopu augu, sēņu un ķērpju sugas. Vienīgā lidvāveres atradne Latvijā.

Robežu shēma: 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns:

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra R.Vējoņa 2011.gada 25.februāra rīkojumu Nr.125 „Par dabas aizsardzības plāna darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Gruzdovas meži" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim.

Pielikumi: