Pluču tīrelis

Foto: L.Mihailova

Pluču tīrelis karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0517100
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Usmas un Ugāles pagasts
Platība: 740 ha
Dibināšanas gads: 1977

Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga purvainu mežu un augsto purvu aizsardzības teritorija (rietumu tipa augstais purvs ar ciņu mazmeldru). Konstatēts Eiropas Savienības aizsargājamais biotops 7150 Rhynchosporion albae pioniersabiedrības uz mitras kūdras vai smiltīm, kā arī viena no lielākajām rubeņu populācijām Kurzemē.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS