Melturu sils karte

Teritorija veidota retu bezmugurkaulnieku sugu aizsardzībai. Teritorijā konstatēti tādi aizsargājami biotopi kā upju straujteces un boreālie meži.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0527800
Administratīvais iedalījums: Cēsu novada Drabešu pagasts
Platība: 288,16 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Melturu sils" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk