karte

Kaut arī daļa purva tiek izmantota kūdras ieguvei, šai teritorijai ir izcila nozīme augsto purvu, pārejas purvu un distrofu ezeru aizsardzībā. Viens no nedaudzajiem purviem Latvijā, kurā ir gan austrumu tipa (Betula nana, Chamaedaphne calyculata ), gan rietumu (Trichophorum caespitosum ) tipa purvu pazīmes. Nozīmīga teritorija arī putnu aizsardzībai, sastopamas 10 Latvijā un Eiropā aizsargājamas putnu sugas.

Dabas liegums Cenas tīrelis. Foto: Agnese Priede
Dabas liegums Cenas tīrelis. Foto: Agnese Priede

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0519800
Administratīvais iedalījums: Mārupes un Olaines novads.
Platība: 2296 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk