Atrašanās vieta

Dendroloģiskā vērtība. Nozīmīgākā teritorijas vērtība ir citzemju kokaugu un ziemciešu sugu stādījumi, kas ietver 22 535 eksemplārus un grupas, kas pieder pie 2891 taksona no 213 ģintīm. Kalsnavas dendrārijs ir viena no Latvijas bagātākajām kokaugu kolekcijām – daudziem no dabas pieminekļa teritorijā sastopamajiem citzemju kokaugu taksoniem šī ir vienīgā augšanas vieta Latvijā. Kalsnavas dendrārijs ir unikāla dendroloģiska kolekcija, kas veidota ar galveno mērķi - vietējo un citzemju kokaugu kolekciju saglabāšana un bagātināšana. Kalsnavas dendrārijā tiek veidota zinātniski dokumentēta kokaugu kolekcija, tā ir zinātnisku un praktisku pētījumu bāze kokaugu introdukcijas, aklimatizācijas, sistemātikas un bioloģijas, kā arī mežsaimniecības un dekoratīvās dārzkopības jomā. Vienlaicīgi teritorija ir nozīmīgs apskates objekts interesentiem un tūristiem, kā arī iecienīta vietējo iedzīvotāju pastaigu un atpūtas vieta. 

Dabas vērtības. Kalsnavas dendrārija teritorijā konstatētas 23 īpaši aizsargājamās sugas – no tām 10 vaskulāro augu, septiņas bezmugurkaulnieku, kā arī sešas putnu sugas. Visas sešas Kalsnavas dendrārija teritorijā konstatētas īpaši aizsargājamo putnu sugas (baltais stārķis (Ciconia ciconia), grieze (Crex crex), dzērve (Grus grus), brūnā čakste (Lanius collurio), vidējais dzenis (Leiopicus medius) un sila cīrulis (Lullula arborea)) iekļautas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību I pielikumā. Viena no Kalsnavas dendrārija teritorijā sastopamajām sugām (zirgskābeņu zilenītis (Lycaena dispar)) ir iekļauta Biotopu direktīvas II pielikumā, trīs sugas (Eirāzijas bebrs (Castorn fiber), raibgalvas purvspāre (Leucorrhinia albifrons) un resnvēdera purvspāre (Leucorrhinia caudalis)) ir iekļautas IV pielikumā, savukārt trīs sugas (apdzira (Huperzia selago), vālīšu staipeknis (Lycopodium clavatum) un parka vīngliemezis (Helix pomatia)) ir iekļautas V pielikumā.  

Kultūrvēsturiskā vērtība. Kalsnavas dendrārijs ir ierīkots uz bijušajām Jaunkalsnavas muižas lauksaimniecības zemēm, kas 20.gs. sākumā tika sadalītas.  Teritorijā nav fiksēti nozīmīgi kultūrvēsturiski objekti. “Kalsnava” arborētuma projektu 1974.gadā izstrādāja Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Botāniskā dārza (pašlaik Nacionālais botāniskais dārzs) Floras laboratorijas zinātnieki, paredzot Kalsnavas mežniecībā 170 ha platībā ierīkot 915 citzemju kokaugu taksonu stādījumus.

Kalsnavas dendrārijs. Rododendri. Foto: Sintija Balode. DAP
Kalsnavas dendrārijs. Rododendri. Foto: Sintija Balode. DAP

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470540
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Kalsnavas pagasts
Stādīšanas gads: 1975.gads
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Pielikumi

1. Robežshēmas:

 2. Robežpunktu koordinātes:

 3. Teritorijā veikto augšņu analīžu rezultāti:

4. Taksonu reģistrs un kartējums:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk